Zestaw hydrantu wewnętrznego z automatyczną instalacją zraszaczową

Ochrona ppoż. elektromobilności

Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową stanowi urządzenie przeciwpożarowe przeznaczone do tłumienia, ograniczenia skutków oraz gaszenia pożaru w obrębie miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania i ładowania pojazdów wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe, we wstępnym etapie jego rozwoju i przed rozpoczęciem działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej. Urządzenie korzysta z zasobów wody oraz instalacji do jej dystrybucji zagwarantowanych na mocy w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, dostępnych powszechnie w budynkach o różnym przeznaczeniu.

Pobierz folder produktu

Zastosowanie
Zestaw hydrantu wewnętrznego z automatyczną instalacją zraszaczową GRAS i-Sprink opracowany został w celu lokalnej detekcji, gaszenia i tłumienia pożaru dla miejsc takich jak:

 • miejsca postoju i ładowania aut elektrycznych oraz hybrydowych w garażach podziemnych i automatycznych wielopoziomowych,
 • miejsca postoju aut w garażach automatycznych wielopoziomowych,
 • miejsca ładowania wózków akumulatorowych w halach PM,
 • wydzielone strefy w magazynach budynków PM,
 • wydzielone odcinki linii produkcyjnych,
 • pomieszczenia i miejsca składowania materiałów o wysokim zagrożeniu pożarowym.

Budowa
Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową składa się z następujących elementów:

 • moduł hydrantu wewnętrznego,
 • modułu rozdzielacza,
 • modułu centrali zasilająco-sterującej,
 • układu zraszaczy instalowanych na rurociągu zasilającym (suchym),
 • lokalnego systemu wczesnej detekcji pożaru opartego na zastosowaniu Wskaźnika Miejsca Pożaru (WMP) oraz czujek dymu/ciepła i/lub gazów,
 • sygnalizatora optyczno-akustycznego (opcja).

Zasada działania

Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową jest montowany w miejscach, w których instalowane są standardowe hydranty wewnętrzne. Dzięki dedykowanemu systemowi detekcji możliwe jest wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego, wskazanie jego dokładnej lokalizacji, np. konkretne miejsce postojowe w garażu, oraz miejscowe podanie wody z wykorzystaniem rurociągu sekcyjnego i montowanego na nim układu zraszaczy. W przypadku wykrycia, przez termowizyjny Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP), przekroczenia temperatury granicznej generowany jest sygnał alarmu wstępnego (pre-alarm), który jest następnie potwierdzany poprzez wzbudzenie czujki dymu/ ciepła wchodzącej w skład lokalnego systemu detekcji zestawu. W przypadku wykrycia pożaru sterownik urządzenia otwiera konkretny zawór w module rozdzielacza, umożliwiając w ten sposób dopływ wody do właściwego rurociągu sekcyjnego i zamontowanych na nim zraszaczy oraz automatyczne rozpoczęcie tłumienia lub gaszenia pożaru. W każdym momencie pracy urządzenia możliwe jest również użycie węża hydrantowego, wchodzącego w skład zestawu. Ręczne otwarcie zaworu umożliwiającego dopływ wody do węża hydrantowego jest wykrywane z wykorzystaniem czujki krańcowej i przekazywane do sterownika urządzenia, który w takim przypadku zamyka otwarty zawór w module rozdzielacza, odcinając w ten sposób dopływ wody do działających zraszaczy.

Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową realizuje dwa podstawowe tryby pracy umożliwiające tłumienie, kontrolę rozwoju mocy oraz ograniczenie skutków pożaru: automatyczne gaszenie pożaru po detekcji oraz ręczne gaszenie z użyciem węża hydrantu. Niezależnie od realizowanego trybu pracy zachowana jest pełna funkcjonalność wszystkich hydrantów wewnętrznych w budynku.

Wczesna detekcja – termowizyjny Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP)

Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP) jest montowany na suficie, w osiach rozdzielających miejsca postojowe. Służy do monitorowania pól temperatury w obrębie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe. Każdy z detektorów jest adresowalny i może zostać indywidualnie skonfigurowany, między innymi w zależności od wysokości jego montażu i rozmieszczenia chronionych miejsc postojowych. Dodatkowo indywidualne zaprogramowanie koincydencji wskazań detektorów w celu precyzyjnego wskazania miejsca postojowego, w obrębie którego doszło do wystąpienia zagrożenia pożarowego.

 • Stopień ochrony: IP54
 • Zasilanie: 24VDC
 • Komunikacja: MODBUS RTU
 • Wyjścia przekaźnikowe: 3 (2 x pożar, 1 x uszkodzenie)
 • Zakres temperatury pomiaru: 0-300°C
 • Korekcja pomiaru temperatury w funkcji odległości pomiaru
 • Pomiar odległości: do 5 m
 • Dodatkowe: potwierdzenie zajętości miejsca postojowego

Automatyczne gaszenie pożaru po detekcji

Detekcja pożaru przez autonomiczny system detekcji dymu/ciepła i/lub gazów zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową (pożar):

 • wykrycie miejsca przekroczenia temperatury przez Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP) montowany na suficie, w osiach rozdzielających miejsca postojowe,
 • wzbudzenie czujki dymu/ciepła, montowanej na suficie nad każdym miejscem postojowym,
 • automatyczne wyłączenie stacji zasilania ładowania przez centralę sterująco-zasilającą zestawu hydrantowego – opcja,
 • przekazanie informacji o alarmie pożarowym do systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub systemu zarządzania budynkiem (BMS) – opcja,
 • automatyczne otwarcie elektrozaworu w module rozdzielacza i załączenie zraszaczy nad miejscem postojowym, na którym wykryto pożar,
 • sygnalizacja optyczno-akustyczna pożaru (opcja).

 

Ręczne gaszenie z użyciem hydrantu wewnętrznego

W każdym momencie możliwe jest standardowe użycie każdego z zestawów hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową, w sposób analogiczny jak zwykłego hydrantu:

 • w przypadku braku detekcji pożaru i automatycznego uruchomienia zraszaczy, można korzystać z węża w zestawie hydrantowym analogicznie jak w przypadku,
 • zwykłego hydrantu wewnętrznego,
 • w sytuacji, kiedy po detekcji pożaru nastąpi automatyczne uruchomienie zraszaczy, ręczne otwarcie zaworu, skutkuje rozłączeniem czujki krańcowej w zaworze,
 • odcinającym i automatycznym wyłączeniem zraszaczy, poprzez zamknięcie elektrozaworu sekcji zasilającej działające zraszacze.

Zalecenia ogólne do projektowania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową typu ZHZ-GN-XX

Układ automatycznego gaszenia pojazdów wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe można montować nad miejscami przeznaczonymi do ich parkowania i/lub ładowania w garażach podziemnych i nadziemnych zamkniętych. Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzenia do ochrony przestrzeni o podwyższonym zagrożeniu pożarowym w budynkach produkcyjno-magazynowych (PM) np. strefy parkowania i/lub ładowania wózków akumulatorowych, linii produkcyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach zamkniętych lub wydzielonych przestrzeni magazynowych.

Cel stosowania:

 • tłumienie pożaru we wstępnej fazie rozwoju,
 • kontrola rozwoju mocy pożaru do czasu rozpoczęcia akcji ratowniczej przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej,
 • efektywne chłodzenie płonącego pojazdu oraz pojazdów zaparkowanych na sąsiednich miejscach postojowych (w zależności od projektu architektonicznego obsługiwanej przestrzeni),
 • pośrednie chłodzenie samochodów zaparkowanych na miejscach przylegających do miejsca, nad którym zadziałały zraszacze.

Podstawa prawna do stosowania i-Sprink

Kwestie zapewnienia odpowiedniej ilości wody oraz niezbędnych środków technicznych do jej użycia w przypadku pożaru reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z §18.1. Rozporządzenia: budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”;
 • hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”.

W myśl Rozporządzenia w garażach wielostanowiskowych dostępne są powszechnie hydranty wewnętrzne 33, wykorzystujące zagwarantowane zasoby wodne w ilości 90 l/min lub opcjonalnie hydranty 52 o wydajności 150 l/min zapewnionej przez 60 min, przy minimalnym ciśnieniu zasilania równym 2 bary.

Zestaw i-Sprink działając w trybie automatycznym czy manualnym ma taką sama wydajność, pobór wody równoważnej z wydatkiem jednego hydrantu tj. 1,5 l/s = 90 l/min = 5,4 m3/h, intensywność zraszania wynosi 5 mm/min. Niezależnie od realizowanego trybu pracy zachowana jest pełna funkcjonalność wszystkich hydrantów wewnętrznych w budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodność z normami

Zestaw i-Sprink jest połączeniem hydrantu wewnętrznego DN33 wraz z instalacją zraszaczową. Hydrant 33 jest wykonany zgodnie z normą EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne — Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym oraz posiada Certyfikat Zgodności wydany przez CNBOP nr 1438/CPR/0227.

Założenia dotyczące wymaganej intensywności zraszania przyjęto na podstawie Polskiej normy PN-EN 12845+A1:2020-05 Stałe urządzenia gaśnicze –Automatyczne urządzenia tryskaczowe — Projektowanie, instalowanie i konserwacją Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia pożarowego parkingi zakwalifikowano do kategorii o średnim zagrożeniu pożarowym OH2, dla którego wymagana intensywność zraszania wynosi 5 mm/min. Tożsame założenie dotyczące kategorii zagrożenia pożarowego parkingów określa Niemiecki standard VdS 2109pl : 2021-01 „Wytyczne dotyczące instalacji tryskaczowych”.

Pełna dokumentacja do pobrania dotycząca zaleceń do projektowania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową znajduje się z zakładce wsparcie lub bezpośrednio w linku:
dokumentacja projektowa GRAS i-Sprink

Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na pytania i doradzimy w kwestii doboru właściwego rozwiązania.

Model
Szerokość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Średnica zwijadła [mm]
Długość węża [m]
Waga [kg]
ZHZ-GN-1/12 i-Sprink
1320
1500
310
600
30
60/100