Rodo

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest: GRAS PPPH z siedzibą w Korzybiu, adres: 77-230 Kepice, Korzybie, ul. Sławieńska 12 („Administrator”) – wpisany do CEIDG, NIP: 839-020-12-93,Dane kontaktowe – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas mogą Państwo kontaktować się pod adresem: , lub pisemnie na adres: GRAS PPPH z siedzibą w Korzybiu, adres: 77-230 Kepice, Korzybie, ul. Sławieńska 12 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – przetwarzamy dane w sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej informacje na temat celu przetwarzania danych z podstawą prawną:
– do działań niezbędnych przed zawarciem umowy, prowadzenia negocjacji, oraz świadczenia usług zgodnie z umową (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO)
– do celów marketingowych Administratora, utrzymania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO)
– do spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
– do ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową/usługą (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO).
Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy, nie będą możliwe.Okres przez który dane będą przechowywane – GRAS PPPH przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji, realizacji umowy lub usług świadczonych po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tych zakresów wskazanych lub przedawnienia zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który z podanych okresów będzie dłuższy.Odbiorcy danych – kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez GRAS PPPH, są: pracownicy oraz współpracownicy GRAS PPPH. 
Posiadane przez GRAS PPPH dane pochodzą bezpośrednio od Państwa lub od upoważnionych przedstawicieli. Państwa dane osobowe będą też przetwarzane przez GRAS PPPH w celach marketingowych: własnych produktów i usług.Przekazywanie danych – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.Prawa osoby, której dane dotyczą – Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Posiadacie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.