Projekt „Tak, idę do pracy”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z partnerem – firmą GRAS z Korzybia organizuje bezpłatne szkolenia dla osób młodych w wieku 18-29 lat 

ZDZ w Słupsku i firma GRAS realizują projekt skierowany do osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pt.„Tak, idę do pracy”. Projekt jest realizowany w terminie 01.10.2017 do 30.11.2018. 

Uczestnikami projektu mogą być, tylko i wyłącznie osoby młode, w wieku od 18 lat do 29 r. ż., w szczególności:

 •  osoby pozostające bez pracy,
 •  osoby niezarejestrowane w urzędach pracy (bierne zawodowo),
 •  osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (co najmniej od 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych oraz nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym) tzw. młodzież NEET*
   
  Młodzież NEET to osoba należąca do kategorii wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: 
 •  nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 •  nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);

 Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupska. Uczestnikami mogą być osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie).

Oferta projektu obejmuje:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
 • zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego (m.in. zajęcia z autoprezentacji, jak szukać i znaleźć pracę, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej),
 • kursy zawodowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownych uprawnień (np. spawacz, operator koparko-ładowarki, operator wózka itp), 
 • animację pracy obejmującą spotkania z doradca zawodowym, coachem i pośrednikiem pracy,
 • 3-miesięczne staże zawodowe;
 • zwrot kosztów dojazdu przez pierwszy miesiąc zatrudnienia dla osób, które podejmą pracę najdalej od miejsca zamieszkania.

W ramach projektu zapewniamy:

 • badania lekarskie, materiały szkoleniowe, ubrania robocze, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW,
 • stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe.

Informacje nt. uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57, pokój 105-107 (tel. 059 845 27 27 w. 412), www.zdz.slupsk.pl.

Działanie 1.1.2.

„Wzrost konkurencyjności firmy Gras dzięki innowacyjnym zmianom

i wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług”

UDA-RPPM.01.01.02-00-050/08-00 

BENEFICJENT: Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

Działanie 2.3

Przedsiębiorstwo PPPH GRAS realizuje Projekt dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod pod tytułem:

 PROMOCJA HYDRANTÓW PRZEZ FIRMĘ PPPH GRAS PIOTR GRABOWSKI NA TARGACH FEUER TRUTZ ORAZ INTERSHUTZ SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA

organizowany przez grantodawcę – Agencję Rozwoju Pomorza S.A., realizującą projekt grantowy o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa OsiPriorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt 4.2

„Dotacje na innowacje”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski pragnie poinformować, że zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa  w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.Tytuł projektu: „Wzornictwo użytkowe krokiem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy GRAS na rynku” Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-22-003/09-00 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt 4.3

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „GRAS” pragnie poinformować, że zrealizowało projekt pt.:  „Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 ( www.poig.gov.pl ):

Oś priorytetowa 4:  Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3:  Kredyt technologiczny

Numer umowy: POIG.04.03.00-00-163/11-00

W wyniku realizacji projektu nastąpiło wdrożenie nowej technologii sposobu wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych oraz rozpoczęto produkcjęhydrantów wodno-pianowych ze specjalistyczną uszczelka w korpusie szafy (HWP-33) 
i udoskonalonych hydrantów przy zastosowaniu blach dekoracyjnych.

Instytucje zaangażowane:

 •  Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( www.mrr.gov.pl )
 •  Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki ( www.mg.gov.pl )
 • Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt 6.1

Firma GRAS PPPH realizuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.