Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „GRAS” Piotr Grabowski z siedzibą w Korzybiu, adres: 77- 230 Kępice, Korzybie, ul. Sławieńska 12, NIP: 8390201293 („Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres lub pisemnie na adres: GRAS PPPH z siedzibą w Korzybiu, adres: 77-230 Kepice, Korzybie, ul. Sławieńska 12 z dopiskiem „Dane osobowe”.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  2. w celach marketingowych związanych z produktami i usługami GRAS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu przeprowadzenia rekrutacji, w przypadku zgłoszenia się do procesu rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej zgody i obowiązku prawnego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO),
  6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w obiekcie Administratora, ochronę mienia Administratora, a także bezpieczeństwa osób odwiedzających obiekt Administratora, poprzez ewidencję wejść i wyjść (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy Administratora, którym Administrator zlecił lub zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, a także pracownicy i współpracownicy Administratora, przy pomocy których Administrator wykonuje działalność gospodarczą. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty będzie się odbywać na podstawie umowy z Administratorem, bądź też upoważnienia od Administratora, i zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator będzie przechowywać dane osobowe:
  1. przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 2.1. i 2.4. – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora,
  2. przetwarzane w celu, o których mowa w pkt 2.3. – przez okres, w którym Administrator obowiązany jest przechowywać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  3. przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 2.2. – przez okres, w którym Administrator będzie posiadał zgodę na przetwarzanie danych,
  4. przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 2.5. – przez okres, w którym rekrutacja będzie prowadzona, chyba, że kandydat wyraził odrębną zgodę, aby dane przetwarzane były także po jej zakończeniu, dla dalszych procesów rekrutacji,
  5. przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 2.6. – przez okres 12 miesięcy.
 5. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu, a także nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 6. W razie przekazywania Administratorowi danych osobowych osoby trzeciej, podmiot przekazujący te dane potwierdza w ten sposób, że posiada zgodę tej osoby na przekazanie danych Administratorowi.
 7. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 8. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 7 powyżej należy skontaktować się z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt 1 powyżej.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora, w szczególności podanie danych jest warunkiem skorzystania z produktów i usług Administratora, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.
 11. Administrator uprawniony jest do dokonywania przeglądu polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, w szczególności z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych, czy też w razie zmiany technologii, przy pomocy której Administrator przetwarza dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Administratora danych osobowych.
  Zaktualizowana wersja polityki bezpieczeństwa zostanie umieszczona na stronie internetowej administratora danych pod adresem: www.gras.pl

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „GRAS”
Piotr Grabowski