„Dotacje na innowacje”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski pragnie poinformować, że zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa  w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.Tytuł projektu: „Wzornictwo użytkowe krokiem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy GRAS na rynku” Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.02.00-22-003/09-00 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską